Guus Riteco
RIPMA
KVK nummer: 63080028
Telefoon: +31 618811128

Welkom bij RIPMARIPMA staat voor Riteco Integraal Project Management Advies. Dit is een jonge, betrouwbare onderneming, die zich specialiseert in projectmanagement en advies in de infrastructuurprojecten aan de kant van de opdrachtgever.

RIPMA heeft haar meeste toegevoegde waarde in de disciplines projectmanagement, contractmanagement en projectbeheersing, vooral in de realisatiefase.
Hieronder staat de projectcyclus van begin tot eind weergegeven. Inclusief de focus van RIPMA. 1. Hoe houden we de omgeving tevreden bij een project met grote impact voor de omwonenden en belanghebbenden?
 2. Hoe zorgen we ervoor dat de interne opdrachtgever tevreden is en niet onaangenaam verrast wordt?
 3. Hoe houden we regie over de markt vanuit een professionele opdrachtgevershouding?
 4. Hoe werken we als projectteam optimaal samen vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden?
 5. Hoe zorgt de projectmanager voor voldoende resultaat met een gemotiveerd team?

Op deze site vindt u alle informatie over de diensten van RIPMA, recent uitgevoerde projecten van Guus Riteco, de verschillende specialismen en hoe collega's en opdrachtgever het samenwerken met Guus hebben ervaren.

Wil je RIPMA vragen om te helpen om jouw project tot een succes te maken, neem dan contact op.
ErvaringGuus Riteco heeft afgelopen 10 jaar veel ervaring opgedaan bij Rijkswaterstaat in de uitvoering van projecten. Belangrijkste kenmerken van deze projecten zijn:
 1. Aanlegprojecten, functie uitbreiding
 2. Planstudie en realistatie tegelijkertijd (vergaande vervlechting)
 3. D&C-contracten met Best Value Procurement
 4. Complexe omgeving waarin projecten werden gerealiseerd
 5. Doorstroming belangrijk tijdens de bouw
 6. Meerdere interne opdrachtgevers per project

Hieronder een korte toelichting van de projecten waaraan Guus heeft gewerkt bij Rijkswaterstaat:

Projectmanager van projectteam voor Beter Benutten maatregelen:

 1. 3e rijstrook A1 Bunschoten-Hoevelaken
 2. Spitsstrook A7/A8 Purmerend- Oostzaan
 3. Aansluiting Bunschoten A1
 4. Afrit Veemarkt, A27
 5. Extra rijstrook Knooppunt Neerbosch A73
Het projectteam doet zowel de planstudie als realisatie (gelijktijdig) van de eerste 2 projecten.
Die projecten worden via Best Value vermarkt en worden gekenmerkt door grote tijdsdruk, vandaar dat er nog verder gaande vervlechting is, dan bij de Spoedaanpak onder Camiel Eurlings.
De laatste 2 projecten Afrit Veemarkt en Neerbosch zijn reeds opengesteld, binnen de vooraf vastgestelde scherpe mijlpalen.

Contractmanager van de Spoedaanpakprojecten Groot onderhoud en voorbereiding verbreding rijkswegen A27/A28. In dit project waren 3 spoedaanpakprojecten in één D&C-contract vermarkt. Kenmerk was een verregaande parallelschakeling van planstudie en realisatie, met name op het traject A28 Utrecht- Amersfoort, wat een flexibele aanpak vereiste en heeft geresulteerd in een zeer snelle openstelling van de weg (2 weken) na het onherroepelijk Weg Aanpassing Besluit. Vanwege de parallelschakeling zijn er in dit project veel contractwijzigingen doorgevoerd en heeft het kernteam continu moeten schakelen tussen ontwikkelingen in de planstudie en verstoring van de uitvoering en impact op de omgeving.

Projectmanager Project Variabel onderhoud droog Dienst Zuid Holland 2008. Aan het eind van het aanbestedingstraject is dit onderhoudsproject niet gegund vanwege budgetproblemen.

Manager Projectbeheersing Aanlegproject A4 Burgerveen-Leiden en tevens risicomanager op dit project. Dit wegverbredings project zat deels in planstudie, vanwege vernietiging van het TB, en deels in realisatie.

Projectleider Hoofdwegennet bij het landelijk RWS project Groot Onderhoud Het doel van dit project was om (op speciaal verzoek van de minister) alle werkzaamheden aan de (vaar)weg zodanig te structuren en plannen dat de overlast voor de weggebruiker beperkt blijft terwijl de bouwopgave voor RWS steeds groter wordt. In korte tijd zijn alle werkzaamheden, die hinder voor de (vaar)weggebruiker veroorzaken, in kaart gebracht en binnen RWS op elkaar afgestemd. Tevens werd ingezet op een andere werkwijze om grootste ergernissen van de (vaar)weggebruiker te verminderen. Dit was de basis voor de praktische invulling aan de rol van RWS als publieksgericht netwerkmanager en de Minderhinderaanpak van RWS.


Project/contractmanagement 1. Vervullen (interim) Projectmanagersrol, zowel bij planvormings- als realisatieprojecten.
  Aansturen van een team professionals die alleen goed tot hun recht komen als ze goed met elkaar samen werken en er ruimte is voor eigen inbreng en verantwoordelijkheid.
 2. Vervullen (interim) Contractmanagersrol, aansturen van het contractteam om te komen tot
  1. een goed afgestemd integraal contract in de contractvoorbereidingsfase
  2. het doorlopen van een aanbesteding binnen de afgesproken tijd en met level playing field voor de gegadigden
  3. een efficiënte contractbeheersing in de uitvoeringsfase, waarin belangrijk is dat er goed samen gewerkt wordt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling en oog voor elkaars belangen. Dit alles natuurlijk gericht om de projectdoelstellingen waar te maken met minimale inspanning vanuit de Opdrachtgever.

IPM implementatieIPM staat voor Integraal Projectmanagement Model, dat binnen Rijkswaterstaat is ontwikkeld om te komen tot het beste projectresultaat. Dit gaat via een samenwerking van verschillende rolhouders die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen discipline, te weten contractmanagement, technisch management, omgevingsmanagement en projectbeheersing.
RIPMA kan ondersteunen bij het pragmatisch (“on the job”) implementeren van deze werkwijze. Uiteraard aansluitend bij de structuur en specifieke kenmerken van de organisatie.
Het IPM model is een middel om projecten tot een succes te maken en geen doel op zich.

Collegiale toetsingOm een project tot een succes te maken moeten er verschillende interne documenten worden opgesteld, zoals een heldere scope, planning, risico dossier, inkoopplan, contractbeheersplan, contractsdossier, etc.
Het kan zeer nuttig zijn om deze documenten door collega's te laten toetsen om hun frisse kijk op het project te benutten om omissies eruit te halen of onduidelijkheden boven water te krijgen.
Een mooie bijvangst is dat de collega's die toetsen hier ook van leren en dit een praktische vorm is van kennisdeling:
Learning by doing!

RIPMA kan helpen bij het organiseren en begeleiden van een collegiale toets.

Projectadvies


 1. Contract en inkoopadvies voor verschillende fases van een realisatieproject:
  contractvoorbereiding, aanbesteding en contractbeheersing tijdens de uitvoering.
 2. Projectbeheersings activiteiten, zoals het afkaderen van de opdracht in een heldere scope, beheren van de financiën.
 3. Risicomanagement, het aanjagen van risicogestuurd werken. De projectteamleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen risico's, maar hierbij kan professionele risicobeheersing en ondersteuning helpen het project beheerst uitgevoerd te krijgen. Bijbehorende filosofie is dat er geen project tot stand komt zonder risico's. De cruqs zit hem er in om de risico's goed in beeld te hebben, waar nodig te beheersen en als ze niet te groot zijn bewust te nemen.
 4. Advies hoe complexe projecten gestructureerd tot een succes kunnen worden gemaakt.
  Vanuit de visie "Keep it simple".

Werken bij


Goed gevonden, echter op dit moment zoeken wij nog geen nieuwe werknemers.


ReferentiesAfgelopen jaren heeft Guus bij Rijkswaterstaat aan diverse projecten gewerkt.
Eerst als Manager Projectbeheersing en risicomanager.
Later in de rol van Contractmanager en laatste 2 jaar als Projectmanager.
Hieronder staan enkele referenties van collega's van Rijkswaterstaat die nauw hebben samengewerkt met Guus.

Theo van de Gazelle, HID Midden Nederland en Plaatsvervangende DG van Rijkswaterstaat en intern opdrachtgever van het Beter Benutten Project A1 Bunschoten-Hoevelaken, over Guus als Projectmanager:
“Guus heeft met grote deskundigheid en betrokkenheid belangrijke infrastructuur projecten voor Rijkswaterstaat gerealiseerd. Guus is gericht op samenwerking met alle betrokken spelers in en buiten zijn projecten.”

Ruud Splitthoff, HID West Nederland Zuid en voormalig intern opdrachtgever van het Beter Benutten Project A1 Bunschoten-Hoevelaken, over Guus als Projectmanager:
“Guus, je anticipeert goed door tijdige informatie en een effectief besluitvormingsproces en maakt gebruik van escalatie indien nodig. Aandacht voor de gebruiker en omgevingspartijen is goed geborgd. Je bent zeer resultaatgericht, stelt het projectdoel centraal en daar stuur je sterk op. Je kent de keten en partners en schakelt daar goed in. Ik wil je complimenteren over de wijze hoe je mij hebt ontzorgd. Ik voel me door jou heel goed bediend.”

Mieke Attema HRM-manager over Guus als contract- en projectmanager:
“Je bent flexibel, geen probleem wordt op voorhand afgewezen, altijd serieus bekijken wat er mogelijk is. Je oogt vrij in je doen en laten. Je kijkt automatisch over grenzen heen. Je hebt een goede omgang binnen het IPM-team. Je hebt een open instelling, bent leergiering en durft je kwetsbaar op te stellen. Je verlegt zelf je grenzen en daar kan ik van genieten. Wat je doet doe je goed, krachtig , realistisch met een plan en een visie, geen luchtgebakken verhaal.”

Koen Schrader, Manager Projectbeheersing van de Beter Benutten Projecten A1 Bunschoten Hoevelaken en Spitsstroken A7A8, over Guus als Projectmanager:
“Guus, je snapt het gewoon: geneigd om in kansen te denken in plaats van risicomijdend. Je bent scherp in de communicatie en analyse en toont leiderschap. En wat betreft je bewaking van de voortgang: Guus is de planning :-)”

Frans de Kock, Projectmanager RWS (SAA Tunnel A9 GDW en Icoon Afsluitdijk) over Guus als          Projectmanager/Contractmanager:
“Guus is een allround projectmanager met een zeer brede ervaring binnen het Ministerie. Hij heeft vanuit zijn professionele ervaring snel overzicht en controle op complexe projectsituaties. Hij weet daarbij vanuit zijn overall visie op benodigde teamcompetenties een stabiele en betrouwbare projectorganisatie te bouwen. Deze houdt hij vast en daarmee zorgt hij ervoor dat een project gecontroleerd en voorspelbaar verloopt in een complexe veranderende wereld. Guus neemt vanuit een authentiek open werkrelatie de opdrachtgever mee in de dilemma's die aan ieder project ten grondslag liggen. Zijn adviezen zijn professioneel en onafhankelijk met respect voor verschillende rollen en verantwoordelijkheden.”

Ronald Blokland, Technisch manager Groot onderhoud en voorbereiding wegverbreding A27 en A28, over Guus als Contractmanager:
“Je geeft medewerkers en collega's de ruimte om werk op eigen wijze in te vullen. Je bent zakelijk en betrekt alle disciplines bij een besluit.
Je bent contractmanager van het hele uitvoeringsteam en niet alleen het contractteam. De samenwerking met de Opdrachtnemer stond in bepaalde fase flink onder druk, maar je bleef altijd op zoek naar oplossingen en verloor daarbij nooit je goede humeur. Ik vond het leuk om met jou samen te werken.”

Wilma den Boer, contractjurist en contractadviseur van project Groot onderhoud en voorbereiding wegverbreding A27 en A28, over Guus als Contractmanager:
“Guus is een enthousiaste manager, resultaatgericht en delegeert veel naar de contractteamleden. Hij geeft ruimte aan anderen. Soms laat hij zaken bewust even rusten, om daarna een beslissing te nemen. Guus neemt van nature de leiding en brengt binnen het project focus en richting aan.”


ContactgegevensRIPMA
Rijndijk 174
2331AK Leiden

T: +31 618811128
E: Info@RIPMA.nl
KVK: 63080028
Contractuele samenwerking met RIPMA
Diensten van RIPMA kunnen als product worden ingekocht of op uurbasis met een vooraf overeen te komen aantal uren verdeeld over een bepaalde periode. Maatwerk, flexibiliteit en resultaatgerichtheid vormen de basis voor uiteindelijke afspraak tussen u als opdrachtgever en RIPMA.

View Guus Riteco's profile on LinkedIn